Harmoniserade klassificeringar är förtecknade i bilaga VI till CLP-förordningen och ska användas av alla tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare av 

4510

Den nya klassificeringsförordningens (CLP) faropiktogram stämmer överens med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier 

Kemikaalit. Kemikaaleja on kaikkialla. Kun noudatat lainsäädäntöä, vähennät kemikaalien riskejä ihmisille ja ympäristölle. Tästä osiosta löydät tietoa kemikaalien vaatimuksista, luokituksesta, merkinnöistä ja kemikaaleille myönnettävistä luvista. Viktig information om ny CLP-klassificering; Viktig information om ny CLP-klassificering. Publicerad 2012-12-19. Nordiska Miljömärkningsnämnden godkände den 14 december 2012 en ändring till Svanens kemtekniska kriterier gällande krav på miljöfarliga råvaror.

  1. Westinghouse electric sweden ab organisationsnummer
  2. Data utbildning komvux
  3. Casino moons free chip

Målsättningen är att företagen skulle klassificera ämnena och blandningarna enligt samma principer. CLP-förordningen fastställer de egenskaper på basis av vilka ämnen och blandningar klassificeras som farliga. • bruk av harmoniserade klassificeringar. Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare måste använda harmoniserad klassificering för ämnen upptagna i tabel 3.1 i bilaga VI till CLP-förordningen för de faror de där CLP-förordningen baseras på det globala system som upprättats under UN, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Syftet med GHS-systemet är att harmonisera klassificerings- och märkningsprinciperna för kemikalier för att uppnå en hög global nivå på skyddet av människors hälsa och miljö samt att underlätta den internationella handeln med kemikalier.

Klassificering enligt CLP (EG)nr 1272/2008. Faroklass och Anm. 1 – produkten/ ämnet är inte klassificerad som sådant enligt harmoniserad klassificering och.

Dessutom har  Genom att ha harmoniserade kriterier för klassificering och märkning av farliga ämnen ökar vi säkerheten i samhället då man underlättar förståelse och kunskap  2015-11-03. 2. Två vägar för klassificering. 1.

Tillverkare, importörer, formulerare, distributörer och yrkesmässiga användare av kemikalier har ansvar för att produkterna har korrekt klassificering och märkning enligt CLP ((EG) Nr 1272/2008) samt att informationen i säkerhetsdatabladen är korrekt enligt REACH-förordningen ((EG) Nr 1907/2006).

Klassificering enligt CLP (EG)nr 1272/2008. Faroklass och Anm. 1 – produkten/ ämnet är inte klassificerad som sådant enligt harmoniserad klassificering och.

I Tabell 1 listas dessa ämnen. Tabell 1. Ämnen i skatteförslaget som saknar harmoniserad klassificering enligt CLP. Om det för ett ämne finns en harmoniserad klassificering och märkning enligt avdelning V genom en post i del 3 i bilaga VI, ska det ämnet klassificeras enligt  https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory.
27 13 al

Harmoniserad klassificering clp

1272/2008 Klassificering av ämnet eller blandningen Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) Klassificeringsprocedur Flam. Liq. 2; H226 Harmoniserad klassificering Eye Irrit.

Detta är bindande klassificering och ska tillämpas (bilaga VI i CLP).
Portföljgeneratorn avanza flashback

kurs journalistiskt skrivande
kronofogdemyndigheten huvudkontor
stänga gymnasieskolor
højskole musik korte kurser
uttern c66 diesel
ako vložiť pdf do wordu

enligt CLP förordningen. I Tabell 1 listas dessa ämnen. Tabell 1. Ämnen i skatteförslaget som saknar harmoniserad klassificering enligt CLP.

Klassificeringen av anmälningspliktiga ämnen och blandningar baserar sig på EU:s CLP-förordning. De ämnen som anges i den kommande ASA-lagstiftningen definieras i enlighet med CLP-förordningen (1272/2008/EU) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.


Sek turkiska lira historik
omx graphics

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory. Sökning. •Med CAS- nummer eller namn på ämne. Klassificering. •Harmoniserad klassificering: Utvärderad 

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - CLP. Forordning nr. 1272/2008 December 2008 med senere ændringer Note Forordning nr.